طراحی غرفه نمایشگاهی

  خانه/خدمات/طراحی غرفه نمایشگاهی

نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمایشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت های پیچیده این دوران ومابعد آن را دربر میگیرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعریف شدونسبت آن با زیست جهان انسان وفناوری در کانون توجه قرار گرفت.بر این اساس معماری وساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد های متنوعی دارد که حول کنش ارتباطی در عرصه های مختلف حیات بشری متمرکز شده است.

 

بیش از یکصدوپنجاه سال از نمایشگاه هاید پارک لندن که سرآغاز به نمایش در آوردن جهان تکنولوژیک بود میگذرد.در ایران نیز فضاهای نمایشگاهی سنت وسابقه ای چهل _پنجاه ساله دارند.وسالانه صدها نمایشگاه مختلف در سطوح شهری استانی ملی _بین المللی در کشور برگزار میگردد که به رغم تفاوت های ماهوی به لحاظ ارائه ی کالا ساختاری یکسان شبیه سازی شده دارند.دلیل عمده این فرآیند یکسان ساز این است که ما جز چند نمونه ی استثنایی نمایشگاه به مفهوم مدرن وپسامدرن نداریم.

 

پرسش هایی مانند:مردم چگونه در فضا حرکت میکنند؟در فضا چه رخ میدهد؟تجربه ی فرد در مواجهه با محیطی فیزیکی چه مراحلی دارد وچگونه بنا از وقایع درون یا اطراف خود اثر میپذیرد؟

 

در خصوص فضاهای نمایشگاهی به نظر میرسد در ابتدا دو مفهوم فضا ونمایش بایستی تعریف شوند.تعریف فضا امری نسبی است و در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد.بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد تعاریف زیادی از فضا وجود دارد.مثلا کیفیت تهی بودن وبزرگ بودن به نحوی که بتوان در آن آزادانه حرکت کرد.فضا معمولا با تقابل ومحک زدن با یک ماهیت مادی دارای شکل بعد وتوده دارای جرم ادراک میشود.

 

مفهوم نمایش نیز بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از نشان دادن چیزی در یک مکان عمومی برای مردم برای لذت بردن آنها ویا برای اطلاع رسانی وآگاه کردن آنها.اما واژه ی به معنای "نمایش چیزی که معمولا مخفی است بیان حقیقت در مورد یک شخص یا یک موقعیت ونمایش آن"وبه معنای توصیف کامل یک تئوری یا نظریه طرح وهم چنین مناسبتی که مردم مشاغل وغیره کالا های خودرا به نمایش یا فروش میگذارند تعریف شده است.

 

فضای نمایشگاهی در نیجه جایی است که درآن نمایش نوآوری خلاقیت تکنولوژی وفناوری جدید تجارت ورقابت برای نمایش یا فروش عمده ای بازی میکند.

 

به نظر میرسد در رابطه با فضای نمایشگاهی از چند منظر میتوان بحث کرد که شامل عملکرد ومکانیت استفاده کاربران قرارگیری آن در بافت وزمینه شهری فرم وساخت ومقیاس واندازه میشود.

 

▪ اولین نکته ای که باید در فضاهای نمایشگاهی دخیل باشد مکانیت ومکان گزینی آنها در بافت شهری یا منطقه است.

 

▪ دوم_نقش وعملکرد این فضاها وویژگی هایی که آنها را از سایر عملکرد های شهری متمایز میکند

 

▪ سوم_ترکیب بندی وعناصر متشکله این فضاها (بیرونی)وارتباطات فضایی (درونی)آنها که شامل هر دو فرم وعملکرد است

 

▪ چهارم-خمیر یا مفهوم وروح طراحی فضا های نمایشگاهی

 

▪ پنجم_تاثیرات محیطی این فضا ها بر پیرامون وبستر خود

 

▪ ششم_تاثیرات فناوری جدید وبرتر در هر دوره در نقش وعملکرد طراحی وساخت این بناها

 

 

 

زمینه های تاریخی - اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی:

اصلی ترین نقش فضای نمایشگاهی این بود که آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در زمینه ی نوع مواد مصالح مصنوعات ومحصولات وتجهیزات صنعتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی در هر دوره به دست آمده است را برای تجارت واستفاده در اختیار بازار قراردهد.از این منظر طراحی وساخت یک فضای نمایشگاهی به عنوان اولین فرصت برا یتجلی بخشی به توان تکنولوژیک مطرح میشود.ومکانی برای بازتاب امکانات وتوان تکنولوژیک در تولید مواد ومصالح وشیوه های ساخت در خود این فضاها شکل میگیرد.این فرآیند کالبدی را فراهم میکند که مناسب ودر خور یافته های تکنولوژیک در سایر رشته های علمی وصنعتی باشد وآرمانشهر انسان تکنیک محور را متجلی سازد.

 

اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی:

اهداف عمده وپایه ای در طراحی فضاهای نمایشگاهی رامیتوان به صورت زیر بیان کرد.نوآوری در مواد ومصالح ساخت -کاهش ماده ی ساختمانی وافزایش فضا با شیوه های مدرن وخلق آینده.این فضاها همواره مبتنی بر نوآوری هستند.تولید وارائه مواد ومصالح ساختمانی ارائه ی طراحی وشیوه ها وتکنیک ها ی ساختمانی خلق فرم های جدید معماری (که خود تابعی از امکانات تکنولوزیک)ونیز بهره برداری اقتصادی از فضا که از اهداف اصلی عملکردی این فضاست مواردی از این گونه نوآوری ها قلمداد میشوند.

ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی:

فارغ از اینکه فضاهای نمایشگاهی در چه محیطی طراحی وساخته شده اند در سال های اولیه پیدایش وحتی در فر آیند توسعه ی فرم وعملکرد این فضاها میتوان برخی مشخصات بارز را استنتاج کرد:

۱) آینده محوری در برابر سنت گرایی

در طراحی معماری وساخت فضای نمایشگاهی نه تنها اصراری بر پیوند با گذشته دیده نمیشود که در تقابل باآن به صورت حریصانه ای آینده پردازی وسعی در نگاه وتکیه به آینده وواقعیت بخشی به آن دیده میشود .لذا در طراحی این فضاها یه طور فزاینده ای با سعی در کاهش توده وافزایش وانباشتگی فضا روبه رو هستیم.فضای مکانیکی سر پوشیده وسیعی که انسان در آن دستاوردهای تعکنولوژیک خود برای عدم وابستگی اش به طبیعت ویا برتری اش را برآن به نمایش میگذارد.

 

۲) تولید انبوه ومجموعه ای در برابر ساخت سنتی:

لوکوربوزیه در طراحی غرفه ی فرانسه در نمایشگاه سان فرانسیسکو ۱۹۳۴ با انتفاد از شیوه های سنتی ساختمان اظهار داشت :"نمایشگاه های قرن اخیر به سطح یک کعکاری غیر منطقی سقوط کردند به طوری که به بیننده تصور خیالی یک کاخ یا خانه ی واقعی را میدهند.ولی فکر میکنم که باید سنت نمایشگاه های قرن نوزدهم را دنبال کنیم (نمایشگاه آهن وشیشه)خلق یک فضای قابل نمایش که دعوت به تماشا بکند وهمزمان با ارضائ جمعیت احساس وهیجان معماری رانیز به آنها عرضه کند یا در حل مسائل نمایشگاه صداقت به کار رود.

 

موقتی در برابر دایمی بودن

برعکس ساختمان های رایج که برای اهداف دائمی ساخته میشوند.این نکته حائز اهمیت است که در طراحی این فضاها مسئله ی متحرک بودن وقابلیت جابجا یی نصب سریع وقابلیت جمع شدن وواسازی آن نقش اساسی ایفا میکند بنا بر این روش طراحی وفرم دهی این فضاها کاملا متفاوت ومتمایز از ساختمان های رایج است.

 

ساختمانهای نمایشگاهی تغییر پذیرند دارای مدولاسیون مشخص ودر بسیاری از موارد قابل تکثیرند.

 

میتوانند در زمینه های متفاوت سر همبندی شوند واز آنجا که ارتباط زیادی با بستر ندارند به جز فناوری ومهندسی تداعی کننده ی بوم فرهنگ ونظایر آن نیستند.اما به طرز واضح وروشنی بیانگر ونماینده ی مسائل اجتماعی محسوب میشوند وهر یک از جوامع غربی سعی در بازتاب ونمایش توانایی ها وبرتری های خود بر دیگران در زمینه کسب تکنولوژی دارند.

 

۳) تکنولوژی در برابر فرم:

در طراحی فضاهای نمایشگاهی محصولات ومصنوعات باقابلیت های بسیار محدودی از نظر شکل دهی وحالت پذیری همراهند. هنرکاردست روی آنها انجام پذیر نیست وبه صورت تولید انبوه از کارخانه به مقصد حمل میشود.

 

این محدودیت ها در دستاوردهای تکنولوژیک در ادامه خود توانایی طراح در طرحی وخلق فرم های جدید وبدیع را محدود مینماید.ودر بسیاری از مواقع به خلق فرم های تکراری ویکنواخت وتحمیلی منجر میشود.

 

۴) بروتالیزم در برابر آرامش بصری:

با توجه به صنعتی بودن عناصر سازندهی این فضاها ترکیب حجمی وفرم حاصله در فضای نمایشگاهی معمولا دارای روحیه خشن وخشکی است.از آنجا که دارای دوران اخیر شاهد غلبه ی صنعت وتکنولوژی بر طبیعت بوده است استاندارد شدن تولید وفرم مصالح به نوعی خداحافظی باطبیعت شمرده میشود.این امر مورد نکوهش برخی از معماران طبیعت قرار گرفت.راسکین این نوع طراحی را مترادف با غلبه ی مهندسی معماری خداحافظی باطبیعت وبه صدا درآوردن ناقوس مرگ هنر توصیف کرد.

 

اوج تکامل ایده ی انسان صنعتی از نظر خلق فضاهای مدرن وبریده از طبیعت رادر مرکز پمپیدو که در سال های هفتاد میلادی نه با هنر مندی به مفهوم کلاسیک آن که با صنعت گری وفن سالاری تمام طراحی وساخته شد میتوان مشاهده کرد.

 

اینکه چگونه ارتباط مناسب تر و قوی تری با بازدید کنندگان برقرار کنیم یکی از دغدقه های مدیران فروش میباشد . در واقع اینکه چگونه تدبیری بیاندیشم که درصد بیشتری از بازدید کنندگان را جذب محصولاتمان و فعالیتهایمان کنیم یکی از مهمترین مسائلیست که پیش از حضور در یک نمایشگاه باید با آن اندیشد . برای داشتن بازدید بیشتر از غرفه خود باید تدابیری بیاندیشیم که بیشتر دیده شویم .

 

 

 

 

 

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه و اصول تاثیر گذار بر غرفه 

طراحی غرفه و ساخت یک غرفه نمایشگاه امروزه اهمیت بسیار زیادی برای اغلب شرکتها دارا میباشد . زیرا با تخصصی شدن نمایشگاهها در سالیان اخیر و خیل شرکتهادر هر نمایشگاه با موضوعات مرتبط باعث گردیده است که برخی از شرکتها با یک برنامه ریزی بسیار دقیق حضور پر رنگتری را در یک نمایشگاه از خود به نمایش گذارند . و این موضوع تنها به تولیدات آنها مربوط نمیباشد .

اینکه چگونه ارتباط مناسب تر و قوی تری با بازدید کنندگان برقرار کنیم یکی از دغدقه های مدیران فروش میباشد . در واقع اینکه چگونه تدبیری بیاندیشم که درصد بیشتری از بازدید کنندگان را جذب محصولاتمان و فعالیتهایمان کنیم یکی از مهمترین مسائلیست که پیش از حضور در یک نمایشگاه باید با آن اندیشد . برای داشتن بازدید بیشتر از غرفه خود باید تدابیری بیاندیشیم که بیشتر دیده شویم . در واقع باید از اصولی پیروی کنیم که بازدید کنندگان را به غرفه خود جذب کنیم . 

 

اصل اول : بسیار مهم در یک غرفه نمایشگاهی که باعث جذب بازدید کنندگان میگردد . نظم است که به غرفه یکپارچگی خاصی میبخشد و غرفه را از فضای سالن نمایشگاه جدا میسازد .

اصل دوم : احترام به شعور بازدید کنندگان است به طوری که بایستی شرایط لازم جهت حضور بازید کننده در غرفه به شکلی کاملا برنامه ریزی شده در دکوراسیون غرفه یا طراحی غرفه تعبیه شده باشد .

اصل سوم : استفاده بهینه از فضای غرفه باید به گونه ای باشد که محصولات متناسب با اهمیتشان در کل فضای عمومی غرفه به صورت مناسب تقسیم شده باشد .

اصل چهارم : بایست دکوراسیون غرفه متناسب با محصول به نمایش در آمده باشد . به طوری که اگر روی محصول خاصی تاکید داریم باید در طراحی غرفه نیز این موضوع را لحاظ کنیم . 

اصل پنجم : باید برای غرفه حریم هایی مشخص کنیم تا بتوانیم با مهمانان خاصی که به غرفه مراجعه میکنند مذاکرات مناسب را به همراه احترامی خاص صورت دهیم . 

اصل ششم : موقعیت قرار گیری غرفه در نمایشگاه باید متناسب با محصول و فعالیت شرکت باشد .

اصل هفتم : ابعاد غرفه میبایست ارتباط مناسبی با امکانات و دکوراسیون و بازدید کنندگان احتمالی از غرفه در نمایشگاه داشته باشد . 

اصل هشتم : سعی کنید در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه خود از نمادها و مفاهیمی که متاثر از فلسفه شرکت میباشد استفاده کنید.

اصل نهم : برای بهتر نمایش دادن محصولات شرکت بایست در دکوراسیون تعبیه شده هر محصول یک نور پردازی خاص متناسب و هماهنگ با دیگر اجزاء غرفه خود در نمایشگاه داشته باشید .

اصل دهم : برای ایجاد یکپارچی در غرفه که به نوعی نشانگر تفکری منسجم و در اجزاء شرکت شماست از لحاظ ظاهری عوامل حاضر در غرفه دارای پوششی هماهنگ و یکپارچه باشند .

اصل یازدهم : برای داشتن غرفه ای با دکوراسیون متناسب و فوق العاده جلسه ای با مدیران فروش خود و طراحان غرفه خود ترتیب دهید تا در تاریخ نمایشگاه همه چیز برای یک حضور موفق آماده گردد .

اصل دوازهم : حتی نوع پذیرایی شما در غرفه از بازدید کنندگان و مهمانانتان میتواند باعث انعقاد یا عدم انعقاد یک قرار داد گردد .

اصل سیزدهم : دکوراسیون غرفه و محل استقرار غرفه داران باید به گونه ای باشد که بازید کنندگان در مدت حضور در غرفه شما احساس آرامش کنند .

اصل چهاردهم :در دکوراسیون غرفه نمایشگاه خود بایستی فضایی مناسب جهت مذاکرات مهمی که نیاز به آرامش خاص به دور از هیاهو های نمایشگاه دارد را تعبیه کنید .

اصل پانزدهم : استفاده از میز و صندلی و مبلمان مناسب تاثیر بسیاری ابتدا بر غرفه داران خود و بطبع بر برخورد آنها با بازدید کنندگان غرفه میگذارد .

اصل شانزدهم : برای یک حضور موفق در یک نمایشگاه غرفه خود را به یک مکان خاص تبدیل کنید . از مشاوران و طراحان کمک بگیرید تا بهترین شرایط را برای بازدیدکنندگانتان مهیا کنید .

 

 

 

 

 

طراحي و توليد غرفه نمايشگاه به عنوان يکي از مؤثرترين ابزار تبليغات در معرفي واحدهاي توليدي و خدماتي و امکان ايجاد تعامل و رقابت سازنده همواره مورد تاکيد سياست گذاران کلان اقتصادي ، در سطح ملي و بين المللي مي باشد که خود نيازمند برنامه ريزي حرفه اي و اجراي تخصصي است.

برای بسیاری از شرکتها حضور در نمایشگاهها به عنوان اولین و مهمترین اولویت مارکتینگ می باشد . به یقین در صنوف مختلف تعدد شرکتهایی که رقابت بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند آنها را به این مسیر رهنمون می نماید که از فرمها و فضاهایی استفاده کنند که این شرکتها را از دیگر رقبا در نظر مشتریان متمایز نماید . گروه طراحی داخلی و غرفه آرایی128  با داشتن کادرمجرب طراحی و اجرا به شما این امکان را میدهد که غرفه ای متمایز داشته باشید.

 شرکت تیک دکوربا پشتوانه تجربه اعضاي آن در بخش هاي مختلف جامعه نمايشگاهي کشور و با انديشه روزآمد و نگرش حرفه اي تشکيل و تا کنون اقدام به برگزاري نمايشگاه و جشنواره هاي مختلف و همچنين ارائه خدمات نمايشگاهي از جمله طراحي و ساخت غرفه در نمايشگاه و دکوراسيون داخلي به بيش از ده ها شرکت داخلي و خارجي نموده و توانسته است با برنامه ريزي تخصصي ، مديريت اجرايي دقيق و به کار گيري تيم هاي متبحر ، کارنامه درخشاني ارائه نمايد.

اين شرکت سعي نموده با برنامه ريزي حرفه اي و مطالعات فني و علمي اقدام به کسب مجوز و برگزاري نمايشگاه هاي موفق و هدفمند از طريق ايجاد فضاي معرفي مناسب جهت صاحبان صنعت و خدمات به بازارهاي تعريف شده نمايد .

 

اين گروه در سال 1383 در شركت تیک دکور به صورت ترکیبی از طراحان و مهندسین با تجربه در رشته های مختلف مهندسی و گرافيك و معماري، آغاز به کار نمود.

کلید طلائی اين بخش در برپائی غرفه های موفق نمایشگاهی، استفاده از متخصصین حرفه ای و با تجربه است. مزایای به خدمت گرفتن چنین متخصصان زبده ای عبارت است از:

•    بهره مندی از مشاوره های کارآمد

•    عدم هراس از چالش های احتمالی در حین کار

•    استفاده بیشینه از پیمانکاران مرتبط

•    حفظ تمرکز مشتریان بر روی احداث غرفه با بهره گیری از روش های مطمئن طراحی و اجرا.

 

فرآیند طراحی غرفه های نمایشگاهی:

 

بهترین راهکاری که در خصوص طراحی غرفه نمایشگاهی شما ارائه می گردد ارتباط مستقیم با میزان آگاهی ما نسبت به سازمان، محصولات، خدمات، بازار و اهداف شما دارد. طراحی ایده ها و نکته نظرات ما، پس از عقد قرارداد  آغاز و جهت آگاهی از نکته نظرات شما، تقدیم می گردد.

در این مرحله، تصاویر و نقشه های رایانه ای تولید و تا اخذ تائیدیه نهائی مورد بحث و نقد قرار خواهند گرفت. شما، در تمامی مراحل طراحی، در کنار ما خواهید بود.  نتيجه این همراهی، طراحی و تحویل غرفه ای زیبا است که به طور یقین مشتریان را به سمت شما جذب و محصولات و خدمات شما را به آن ها عرضه می کند.

غرفه شركت‌ كنندگان در هر نمایشگاهی، در همسایگی یكدیگر قرار دارد و تنها وجه تمایز غرفه‌ها، طرح خاص و روش های غرفه سازی هر یك از آنها است. مهندسان و طراحان گروه تیک دکورهمه مراحل اجرایی، از طراحی تا ساخت غرفه‌های نمایشگاهی را به عهده می گیرند و غرفه شما را سرآمد دیگر غرفه‌ها می‌سازند.

به هم پیوستگی امكانات مهندسی، گرافیك، تولید و ملزومات و سازه‌های پیش ساخته غرفه های نمایشگاهی مدولار و انواع چاپ ها در یك مجموعه واحد، گستره‌ای از انعطاف پذیری را برای غرفه سازی  گروه تیک دکور فرا هم ساخته كه در بین همه رقبای كاری بی همتا است.

از آنجاییـكه در صــد بالایی از كارهـای غرفه‌آرایـی و ساخت نمونه در مجموعه  گروه تیک دکوربــدون واسطه انجام مــی شود، بـنابراین مزیت های موجود از نـظر مقـایسه قــیمت نیز غیر قابل رقابت هستند.

شما می توانید نمونه های متنوعی از طراحی غرفه های پیش ساخته و غرفه های ساخت و سازی در متراژهای مختلف را در گالری های طراحی غرفه و غرفه سازی کوره تیک دکور مشاهده نمایید.

  

برنامه ريزي

 

همانطورکه در هر رويداد و فعاليتي برنامه زمانبندي و ضرب الاجل وجود دارد، برنامه ريزي و اجراي غرفه هاي نمايشگاهي نيز نيازمند هماهنگي و تلاش و کوشش مي باشد و مراحل متعددي براي هموار و روان شدن امور نمايشگاهي وجود دارد که بيشتر آنها به عهده گروه هماهنگ کننده و برنامه ريز مي باشند . 

بنابراين ضروري است هدف و منظر نمايشگاهي کاملأ واضح و دقيق باشد تا بتوان با حداکثر اثربخشي به مخاطبين دست يافت.

 

مراحل برنامه ريزي بايد شامل موارد زير باشد :

•    تشکيل گروه برنامه ريز 

•    محاسبه و برنامه ريزي دقيق بودجه مورد نظر 

•    انتخاب مناسب ترين نمايشگاه و محل 

•    مذاکره براي عقد قرارداد با برگزارکننده نمايشگاه 

•    برنامه روش کار 

•    انتخاب زمينه و موضوع 

•    انتخاب مسئول هماهنگي 

•    ارسال دعوت نامه 

•    ارائه کارگاه آموزشي و يا سمينار 

•    استفاده از کانال هاي تبليغاتي مناسب ، هداياي تبليغاتي، کاتالوگ ، بروشور ، نمونه کار 

•    ارزيابي نمايشگاه در حين برگزاري و پس از خاتمه 

•    ارسال کارت تشکر 

•    و ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرفه

 غرفه مجموعه ای از قسمتهای فیزیکی نیست بلکه واسطه بازاریابی یکپارچه ایست که از ویژگیهای فیزیکی خود برای ایجاد فرصتهای    فروش محصولات و خدمات استفاده می کند. همچنین برای ملاقات شخصی با مشتریان جدید بالقوه، تامین نیازهای مشتریان موجود و ارایه تصویری روشن از شرکت برای دامنه وسیع مخاطبان طراحی می شود. فاکتورهای فیزیکی غرفه فرصتی برای غرفه داران است تا انواع تکنیک های موثر و کارآمد را در یک طرح دقیق تلفیق سازند و به حداکثر نتایج خود دست یابند. هیچ فاکتوری به تنهایی منجر به ایجاد غرفه ای موفق و سودمند نمی شود بلکه جمیع فاکتورها موثرند.

 

مقدمه

ماندگاری غرفه در اذهان بازدیدکنندگان به تنهایی معیاری باارزش برای تعیین موفقیت غرفه است. در نتیجه بسیاری از شرکتها به دنبال افزودن تعداد بازدیدکنندگانی هستند که غرفه آنها را به خاطر بسپارند. تعداد بازدیدکنندگانی که غرفه را می بینند و بعد از نمایشگاه نام شرکت، محصولاتش یا هر دو را به خاطر می سپارند، ماندگاری در ذهن را اندازه گیری می کند.

ماندگاری در ذهن تا آنجا ارزشمند است که تاثیر غرفه را از دامنه نمایشگاه فراتر می برد. این امر به نوبه خود در تاثیر بر تصمیم گیری برای خرید کمک می کند و آگاهی از محصول و شرکت را در مدتی طولانی تر موجب می شود. تحقیقات صورت گرفته در مرکز تحقیقات صنعت نمایشگاهی (CEIR) نشان داده است بازدیدکنندگان واجد شرایط- کسانی که به احتمال بیشتری خرید می کنند- بیش از سایر بازدیدکنندگان، غرفه هایی را که بازدید می کنند به خاطر می سپارند. تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Exhibit Surveys نیز نشان می دهد که چندین فاکتور- فاکتورهای عمدتا فیزیکی- نقشی قوی در به خاطر ماندن غرفه ایفا می کنند.

غرفه برای غرفه داری موفق و مجرب، واسطه بازاریابی یکپارچه ای است که از سازه غرفه به منزله ویترینی برای انواع فعالیتهای و تکنیکهای فروش و بازاریابی استفاده می کند. به کلامی دیگر ، غرفه نمایشگاهی یک تصویر سه بعدی از پیامهای بازاریابی و فروش شرکت است. نتایج این تحقیق به منزله فاکتورهای کمکی در روشی یکپارچه جهت دستیابی به بازدیدکنندگان واجد شرایط از طریق واسطه نمایشگاهی تلقی می شوند. یک غرفه جذاب و کارکنان مجرب آن وقتی با مولفه های حیاتی طرح کلی غرفه، مانند پیام بازاریابی موثر، ترکیب می شوند حداکثر نتایج را ببار می آورند. این تحقیق علاوه بر ارایه اطلاعات به غرفه دارانی که می خواهند غرفه هایی به یاد ماندنی خلق کنند، با بخشهای دیگر صنعت نمایشگاهی نیز ارتباطی خاص دارد. برخی از تاثیرات بالقوه ناشی از عوامل مختلف در این گزارش بحث می شوند.

 

یافته های تحقیق

این تحقیق نشان می دهد که هشت عامل، که عمدتا جلوه های فیزیکی غرفه هستند، تاثیری معنادار بر مخاطب داند که بر حسب ایجاد "بیادماندنی ترین غرفه" سنجیده می شود.

· علاقمندی به محصول (64%)

· شهرت شرکت (51%)

· نحوه نمایش محصول (43%)

· پرزنتیشن (43%)

· طراحی/رنگ غرفه (19%)

· پرسنل غرفه (18%)

· اشانتیون (15%)

· نوشتار (13%)

 

اندازه غرفه

اندازه یک غرفه عاملی مهم است که بر یاد ماندنی شدن آن موثر می باشد. ساده بگوییم، هر قدر غرفه ای بزرگتر باشد شانس بیشتری دارد که بازدیدکنندگان آن را به خاطر بسپارند. میزان فضای لازم برای به خاطر ماندن یک غرفه همراه با افزایش اندازه نمایشگاه طی دو دهه گذشته رشد کرده است.

درمورد نمایشگاهها، اندازه باید با توجه به هزینه در برابر ROI (بازدهی سرمایه گذاری) سنجیده شود. هزینه های اضافی برای غرفه ای بزرگتر هنگامی قابل توجیه است که در مقابل هزینه هر فروش و/یا تعداد تماسهای لازم برای عقد قرارداد محاسبه شوند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است تاثیر غرفه بزرگتر بسته به محصولات نمایشی؛ استنباط هر بازدیدکننده از نمایشگاه، نمای نمایشگاه و نیروهای دیگر متفاوت خواهد بود. در بسیاری از موارد حتی کوچکترین غرفه ها که در مکانی ظاهرا نامرغوب و حتی پشت سالن نمایشگاه واقع شده بودند جمعیت چشمگیری را به خود جلب کرده اند. علاقه بازدیدکننده به محصولات نمایشی، تبلیغات داخل غرفه، تبلیغات پیش از نمایشگاه و تکنیکهای بازاریابی مشابه که با مهارت به کار رفتند موجب جذب مشتری و فروش قابل ملاحظه ای در همین غرفه های کوچک شدند.

با این همه وقتی غرفه بزرگتر را به عنوان بخشی از استراتژی بکپارچه وسیعتر به کار می بریم- به خصوص در نمایشگاهی مهم- آنگاه بزرگی غرفه کمک فوق العاده به افزایش ماندگاری در ذهن می شود.

 

علاقه بازدیدکننده به محصولات (64%)

علاقه بازدیدکننده به محصولاتی که به نمایش گذاشته می شود طی چند سال گذشته افزایش یافته است بنابراین اهمیت آن در به یادماندنی شدن غرفه افزایش می یابد. این امر دو معنا دارد:

(1) تقاضای بازار همیشه فاکتور کلیدی در جلب توجه برای هر شرکتی محسوب می شود (بازدیدکنندگان به دلایل خاص از نمایشگاه دیدن می کنند و نه به خاطر تماشای ویترینها) و (2) شرکتها باید قبل از نمایشگاه آگاهی از محصول/شناخت براند را ایجاد کنند تا حداکثر علاقه به محصولات نمایشی خود را ایجاد نمایند.

علاقه به محصول تابع ماهیت مخاطب نمایشگاه و نوع نمایشگاهی است که شرکت در آن حضور می یابد. بنابراین فاکتوری است که غرفه دار نمی تواند کاملا کنترلش کند. 

نمایش محصول (43%)

پرزنتیش (26%)

فاکتور بعدی در ماندگاری غرفه در ذهن نمایشاتی است که در غرفه انجام می شود (43%) و پرزنتیشن ها (26). این تحقیق توصیه می کند که این نمایشات تا حد ممکن به صورت مکرر انجام شوند تا عرضه و معرفی به حداکثر برسد. مثلا اگر یک پرزنتیشن چهار بار در ساعت ارایه شود تاثیرگذاری آن چهار برابر نمایشی است که تنها هر یک ساعت انجام می شود.

نمایشات محصول هنگامی ارایه می شوند که بیش از پنج یا شش نفر برای دیدن و شنیدن حضور دارند. در یک پرزنتیشن غیررسمی کمتر از 5 نفر حضور دارند. هر چند این نمایشات ترافیک چندانی در غرفه ایجاد نمی کنند اما به کارکنان غرفه این امکان را می دهد تا با مشتریان احتمالی صحبت کنند و از این رو به مرحله فروش برسند.

معرفی محصول الزاما و به تنهایی ماندگاری در ذهن را ایجاد نمی کند اما می تواند آگاهی و شناخت شرکت و علاقه به محصول را در محل ایجاد می کند و بنابراین روشنگر الزامات نقشه غرفه ای است که می تواند از هر یک از عوامل به شیوه ای منسجم بهره برداری کند. قدرت نمایشات و پرزنتیشن های محصول برای ماندگاری در ذهن اثبات کننده این مطلب است که تاثیر کلی نمایش فعال بسیار بیشتر از نمایش ایستا است. بار دیگر هزینه تهیه و اجرا پرزنتیشن یا نمایشات باید در مقابل ROI بالقوه سنجیده شود. 

شهرت شرکت (51%)

طی سالهای اخیر شهرت شرکت تاثیر ماندگاری در ذهن را افزایش داده است. هر چند شرکتهای بزرگ و شناخته شده مزیت مشخصی دارند اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که همه غرفه داران در هر اندازه ای باید از کمک های بصری برای معرفی شرکت در غرفه خود بسیار استفاده کنند تا هویت شرکت را در اذهان بازدیدکنندگان بسپارند.

همچنین این عامل ماندگاری در ذهن ثابت می کند که شرکتهای نه چندان معروف باید قبل از نمایشگاه تلاشهای تبلیغاتی خود را افزایش دهندو به سایر عوامل مهم در ایجاد بیشترین ترافیک غرفه و دست یافتن به نتایج مثبت دقیقا توجه داشته باشند. 

رنگ/طراحی غرفه (19%)

تاثیر رنگ و طراحی غرفه 19 درصد است. غرفه ای که به خوبی طراحی شده باشد عاملی قوی برای ماندگاری در ذهن دارد. رنگ و طراحی غرفه عوامل قابل کنترلی هستند که در هر شرکتی فرق می کنند. در حالی که ماهرانه ترین طراحی ها گرایشی در جهت افزایش ماندگاری در ذهن ایجاد می کنند اما هزینه و ROI بار دیگر عواملی هستند که باید مد نظر قرار بگیرند. طراحی برای شرکتهایی بسیار حائز اهمیت است که نمی توانند محصولات یا خدمات خود را در غرفه به نمایش بگذارند. ملاحظه اصلی طراحان باید این باشد که پیامهای فروش و محصول شرکت را متناسب با نیازهای تصمیم خرید بازدیدکننده ابلاغ کنند.

اکثر شرکتها باجه های اطلاع رسانی را در طراحی غرفه خود می گنجاند که به منزله ابزاری مفید برای جمع آوری کارتهای ویزیت، ارایه بروشور ... عمل می کند. پرسنل این باجه اطلاع رسانی باید کسی باشد که در خصوص محصول اطلاعات و تجربه لازم را دارد

شواهد اخیر دال بر این حقیقت هستند که تابلوهای داخل غرفه وقتی به عنوان فهرست سازی محصول استفاده می شود تاثیری مثبت بر ترافیک غرفه دارد و می تواند علاقه به محصول را ایجاد کند. مثلا تابلوهای برجسته ای که در طراحی غرفه تلفیق شده اند می توانند بازدیدکنندگان علاقمند به محصول را به خود جلب کنند در حالی که شاید بدون وجود این تابلوها از غرفه بازدید نمی کردند.

نتایج این تحقیق برای طراحان و سازندگان غرفه مفید است تا تولید سودبخش ترین غرفه به مشتریان کمک کنند. 

پرسنل غرفه (18%)

پرسنل غرفه برای ماندگاری ذهن 18% نقش دارند. اما این رده بندی نسبتا پایین اهمیت تیم فروش آموزش دیده، صمیمی و مجرب را نفی نمی کند. پرسنل غرفه نهایتا مسئول ارایه پیام محصول، کسب اطلاعات فروش و گاهی نیز فروش می باشد. در حقیقت پرسنل غرفه بیش از آنچه در این تحقیق نشان داده شده است ، عامل کمک کننده بزرگی برای ماندگاری در ذهن محسوب می شود. غرفه هایی که تماس فرد به فرد عالی داشته اند در مرور زمان نرخ ماندگاری در ذهن بالاتری کسب کرده اند.  

نوشتار محصول (13%)

طی سالهای اخیر اهمیت نوشتار مرتبط با محصولات به نمایش گذاشته شده در ماندگاری غرفه در ذهن پیوسته کاهش یافته است. با این همه این نوشتار عاملی مهم در طرح کلی غرفه است و در ایجاد غرفه ای موثر و بیادماندنی کمک می کند. این تحقیق نشان می دهد که هرچند برخی از اطلاعات باید در غرفه وجود داشته باشند اما بازدیدکننده ترجیح می دهد که این گونه اطلاعات به دفتر کارشان پست شود. همچنین بر مشکل بسیاری از بازدیدکنندگان غلبه می کند که طی نمایشگاه این نوشتار را گم می کنند یا دور می ریزند. یک نامه پیگیری دو مزیت دیگر را در بر دارد:

1) به افزایش فراخوانی غرفه کمک می کند ، و

2) تضمین می کند که بازدیدکنندگان دریافت کننده بروشور محصول به عنوان مشتریان احتمالی برای تلاشهای بازاریابی بیشتر ثبت نام شده اند.

بسیاری از غرفه داران متوجه شده اند که پیش بینی پیشخوانی برای درخواست بروشورها در غرفه روشی موثر برای کنترل درخواست بروشور است. به این ترتیب بازدید کنندگان بروشور را می بینند و متقاضی ارسال آن به دفترشان می شوند. فرض بر این است که بازدیدکننده ای که زمانی را برای پر کردن فرم ارسال بروشور صرف می کنند به احتمال زیاد و نهایتا خریدار خواهد شد. 

اشانتیون (15%)

تاثیر اشانتیون به عنوان عامل ماندگاری در ذهن به 15 درصد می رسد. اما هر چند ممکن است که اشانتیونها در ماندگاری غرفه در اذهان چندان موثر نباشد قطعا بر شناسایی نام و /یا محصول موثر است. خودکار، کیف، کلاه، لیوان و سایر موارد که روی آنها نام و لوگو شرکت چاپ شده است معمولا روی میز تحریر بازدیدکننده نمایشگاه قرار می گیرند و تا مدتها بعد از پایان نمایشگاه خاطره شرکت را در ذهن بیدار می کنند.

یافته های این تحقیقات سالانه از ارزیابی بازدیدکنندگان دهها نمایشگاه به دست آمده است. این ارزیابی روی نمونه تصادفی 1500 الی 2000 بازدیدکننده از فهرست ثبت نام نمایشگاههای مختلف انجام گرفت.

 

 ضوابط و مقررات طراحی و غرفه آرایی نمایشگاهها

1- مجري برگزاری نمایشگاه موظف  است اسامی شرکت كنندگان در نمایشگاه را بهمراه نقشه جا نمایی غرف، بـر اسـاس (تفکیک ارزی / ریالی و غـرف خودساز / پیـش ساخته ) تا 20 روز قبل از افتتاح نمـايـشگاه به همراه معرفی نامه نماينده فني به مديـريت طـراحي و غرفه آرايي ارسال نمايد. درج شنا سنـامه طرح جانمایی شامل : مشخصات مربوط به طرح ،طراح (شخص حقیقی یا حقوقی) و تاریخ طراحی ضرورت دارد.

2- جهت نظارت بر امور غرفه آرایی هر نمايشگاه ، مديريت طراحی و غرفه آرایی نمایندگانی را به عنوان ناظرین غرفه آرایی از طریق مدیریت امور نمایشگاههای داخلی به مجری نمايشگاه معرفي خواهد نمود.  بديهي است هماهنگي و نظارت بر كليه امور غرفه آرایی از جمله چگونگی جانمايي شركت كنندگان و نظارت بر حسن انجام كار مجري، مربوط به حوزه غرفه آرایی و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مربوطه  به عهده ناظرین غرفه آرایی مذکور مي باشد.

3- مجري موظف به اخذ تاًييديه جهت بکارگیری پيمانكار غرفه بندي، نصاب موکت ، مصالح مورد استفاده، همچنین نوع و ترکیب رنگ موکت مورد استفاده از مديريت طراحي و غرفه آرايي مي باشد، در غير اينصورت سالن تحويل مجري نخواهد گردید.

4- تمامي امور مربوط به ساخت و ساز مي بايـست در خارج از محـوطـه نمایـشگاه  صـورت گرفته و مصـالح غرفه های خود ساز باید بصورت پیش ساخته و رنگ شده، حمل و در سالنها نصب شوند. ضمناً  ورود اقلام مشروحه ذیل جهت ساخت غـرفه به محـوطه و سـالنـهای محـل دائـمی نمایشگاه بین المللی تهـران ممنـوع می باشد:

1-4- هر گونه مصالح ساختمانی از قبیل گـچ، سیـمان، هرنوع مـاسه، پوکـه،  شـن، سنـگ   ریزه، هر نوع خـاك ، آسفالت،  تيغه گچي، بلوك و مشـابه آنها

2-4- هر نوع ماشین آلات از قبیل: اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش( بالاتراز 50 آمپر)، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر) و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها.

3-4- هر گونه آهن آلات خام

تبصره: مجری موظـف است نسـبت به اطلاع رسانی دقیق و به موقع کلیـه دستورالعمـلها به ویژه مـوارد فوق الذکر به شرکت کنندگان اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت کلیه پیامدهای ناشی از عدم اطلاع رسانی و یا ابلاغ دیرهنگام به عهده مجری خواهد بود.

5- مشاركت كنندگان موظفند يك سري از طرحها و نقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه و يا فضاي باز مربوط به خود رابانضمام فرم معرفي وتأييد مجري نمايشگاه ذيربط (با جزئيات مندرج در فرم که دقيقاً تكميل وتأييد شده است) حداكثر تا 10 روز اداری قبل از تحویل سالن و در ایام و ساعات اداری  از طريق پست الكترونيك (كه مجري هرنمايشگاه موظف به اخذ آدرس ايميل از مديريت طراحي وغرفه آرايي و ارائه آن به شركت كنندگان است)به مدیریت طراحی و غرفه آرایی ارسال نمایند. این طرحها بايد نشان دهنده وضعيت افقي و عمودي طرح ( پلان و پرسپكتيو ) باشند وكليه تصاوير ضميمه نيز بايد در  فرمت  JPG   به نحويكه حداكثر حجم هرفايل تصويري  MB  3/1   باشد  ارائه گردد.  طرحهای ارسالی باید دارای شناسنامه طرح شامل:  نام و مشخصات طراح ، موسسه طراحی به همراه درج تاریخ  طراحی باشند.

* شركت كنندگان لازم است از وصول طرحهاي ارسالي از طريق پست الكترونيك اطمينان حاصل نمايند و موارد اصلاحي احتمالي را كه اعلام ميگردد سريعاً انجام و طرح نهايي را ارسال نمايند. همچنین مجری موظف است فهرست شرکت کنندگان را در فرمت اکسل و نقشه های جانمائی را در چارچوب فایلهای ذخیره شده  (درفرمت آرچی کد) روی لوح فشرده و کاغذ 3A  ازطريق دبيرخانه شركت ارائه نماید.

*با عنايت به تصويب و اجراي دستور العمل تأييد فني طرحهاي غرف خودساز و نظارت بر اجراي آن توسط ناظرين ذيصلاح مجريان نمايشگاه ، اقدام براساس صورت العمل مربوطه صورت مي گيرد.

توجه :  این مديريت کمتر از 3 روز اداری قبل از تحویل سالنها،  هيچ گونه طرحي را جهت بررسی و تاييد نمی پذیرد.

تبصره 1 : حداقل متراژ غرف خود ساز باستثناء  غرف کاملاً  ارزی 24 مترمربع میباشد.

تبصره2: ضرورت دارد طراحی و ساخت غرف خودساز( بویژه با موقعیت جزیره )ضمن رعایت محدودیت های ارتفاع در هر سالن (بشرح جدول پیوست) بصورتی انجام گیرد که از لحاظ بصری و روشنائی اختلالی جهت غرف همجوار ایجاد ننماید، همچنین در مواردی که غرفه ای در مقابل دریچه های هواساز سالن قرارگیرد میبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچه های فوق در نظر گرفته شود.

 

6- عدم جانمايي تجهيزات و ماشين آلات سنگين در يك محدوده جهت  استفاده همزمان

ماشين آلات از برق سه فاز و احتمال ايجاد آتش سوزي در صورت زير بار رفتن بيش از حد يك

تابلو برق در يك محدوده.

7- جانمايي و گنجاندن تجهـيزات و ماشين آلات سنگين در سالنـها می بایست طوری صورت پذیرد که بار زنده در یک مکان متمرکز نشده و در سطح غرفه مورد نظر پخش گردد.

توجه: لازم است از تردد لیفتراک و کامیونهای سنگین در سالن ها اجتناب گردد.

8- جانمايي ماشين آلات و تجهيزات سنگين درمقابل و يا مجاور درب هاي ورودي به لحاظ جلوگيري از تردد ليفتراك در عمق سالنها كه باعث صدمه دیدن موكت و غرفه بندي هاي مجاور و آسيب به سالن مي‎شود .

9- عدم غرفه سازي در مقابل دربهاي خروجي اصلي و اضطراری ( رعایت حریم دربها به عرض یک متر از هر طرف).

10- رعایت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل 4 متر برای راهروهای اصلی و  3 متر برای راهروهای فرعی الزامی است.

11- غرفه های ارزی/ ریالی و پیش ساخته / خودساز با رنگهای مجزا در نقشه جانمایی سالنها نشان داده شوند.

12- جمع متراژ غرفه های ارزی پیش ساخته و خودساز همچنین ریالی پیش ساخته و خودساز بصورت مجزا همراه با جمع کل متراژ تحت پوشش در هر سالن در ذیل نقشه قید شود.

13- مشخص بودن نام شرکت، ابعاد و مساحت غرفه ها بصورت خوانا همراه گریدبندی با مساحت یک در یک.

14- ذکر نام نمایشگاه، تاریخ برگزاری، نام مجری، تاریخ تحویل سالن برروی تمامی نقشه ها الزامی است.

15- رعایت حریم پست های برق، سرویس های بهداشتی، تابلو های تبلیغاتی، کیوسکهای تلفن، درب سالنها، مسیر تردد خودروها و عابرپیاده در نقشه های جانمایی فضای باز لازم الاجراست ،علاوه بر این رعایت حریم تاسیسات و جلوگیری از قرارگرفتن هر گونه اشیاء مازاد و رعایت نظافت در محدوده مذکور ضرورت دارد.                         

16- شركت سهامي نمايشگاهها حق هر گونه تغيير در طرحهاي مشاركت كنندگان را دارد و عدول از تغييرات اعمال شده در طرحها به شركت سهامي نمايشگاهها حق مي دهد در صورت ضرورت مجری را موظف به تخريب ساخت و ساز غرفه به منظور انطباق با طرح تاًیید شده و مقررات مربوطه نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط مجری، شرکت سهامی نمایشگاهها محق خواهد بود نسبت به تخریب موارد فوق اقدام و هزینه های مربوطه توسط مجری نمایشگاه و بر اساس  ابلاغ به مجری مذکور از طریق واریز به حساب شرکت سهامی نمایشگاهها (یا به هر طریق که مدیریت امور مالی شرکت اعلام نماید) ضرورت دارد، بدیهی است در این زمینه مجری نمایشگاه مسئول و متعهد خواهد بود. لذا باید تدابیر لازم را در این خصوص قبل از برقراری نمایشگاه اتخاذ نماید.

17- كارهاي ساخت و ساز و چیدمان غرفه بايد حداکثر یک روز قبل از افتتاح نمايشگاه پايان يابد و مجری موظف است به مشارکت کنندگان ابلاغ نماید كليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل نخاله هاي ساختماني، جعبه های خالي و غيره را يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه از سالن خارج نمايند ، در غير اينصورت شركت رأساً اقدامات لازم را بعمل آورده و تاًمین هزينه هاي مربوطه به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود .

18- مشاركت كنندگان حق هيچگونه تغييري در نقشه های تائید شده توسط مدیریت طراحی و غرفه آرایی  را نخواهند داشت و در غیر این صورت مطابق بند16 مجموعه مقررات و استانداردهای غرفه آرایی اقدام خواهد شد .

19- مهلت تخريب تأسيسات و  مستحدثاتي كه در فضاي نمايشگاه بوجود آمده ( پیش ساخته و خودساز ) حداكثر 2 روز پس از پايان نمايشگاه است.

20- در صورت هر گونه قصور از سوي مجری یا  مشارکت كنندگان در خصوص امرتخریب غرف و تخلیه به موقع سالنها ، شركت سهامي نمايشگاهها رأســاً نسبت به تخـريب تـأسيـسات و مستحدثات اقدام كرده و     هزينه هاي مربوطه بعهده مجری نمایشگاه خواهد بود. ضمناً درصورت عدم تخلیه و عودت به موقع سالن به ازاي هر روز ديركرد 5 روز اجاره سالن از مجري دريافت خواهد شد. ضروری است مجری تمهیدات لازم را در این خصوص بکار گیرد .

21- طراحی و ساخت غرفه هاي داراي نیم طبقه پس از تائـید طـرح  توسـط مديـريت طراحی و غرفـه‏آرائي

امکان پذیر بوده و  اجاره بهای آن به ميزان50% از کل مساحت نیم طبقه ساخته شده طبق تعرفه شركت دريافت ميگردد. ضمناً طبقه دوم این غرف می بایست بصورت اکسپوز (بدون سقف) اجرا شوند .

22- مشاركت كنندگان در نمايشگاه موظف به معرفي پيمانكار ساخت غرفه هاي بدون تجهيزات به صورت كتبي به مديريت طراحی و غرفه آرائي شركت سهامي نمايشگاهها مي‏باشند و اين پيمانكاران پس از ارائه تعهدات حقوقي و قانوني به مجری نمايشگاه و تاًیید مجری مذکور مي‏توانند شروع به كار نمايند. بدیهی است جبران خسارت ناشی از سوء عملکرد پیمانکاران مذکور به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود . لذا ضرورت دارد تدابیر لازم در این خصوص توسط مجری نمایشگاه اتخاذ شود .

23- ارتفاع مجاز غرفه آرايي درهر سالن طبق لیست پیوست مشخص گردیده است که رعایت آن الزامی است.

24- ساخت کلیه غرف می بایست با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت پذیرد.

25- طراحی و ساخت اتاقهای مذاکره و VIP لازم است به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل روًیت  باشد.

26- در جانمايي سالنها فاصله غرف از ديوار سالن به ميزان یک متر در نظر گرفته شود. اين حريم جهت دسترسي عوامل برق سالن به تابلوهاي برق در نظر گرفته شده است، همچنین در نقاط تقسيم برق(تابلوها) غرفه‎ها نيز مي بايست عقب نشيني مضاعف يك متري داشته باشند و دسترسي از راهروها نيز ميسر باشد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، مديريت طراحی و غرفه آرايي با هماهنگي مدیریت حراست اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.

27- مجري موظف به تهيه غرفه اي جهت مدير سالن در مجاورت و ابتداي  دربهاي ورودي اصلي کلیه سالنهاي تحت پوشش مي باشد. اين غرفه ها مي بايست داراي پارتيشن، پوشش ديواري و امكانات مورد نياز از قبیل : مبلمان، خط تلفن و اتصال دستگاه پیجینگ باشند.

28- پس از خاتمه ساخت و سازها و پس از خاتمه نمايشگاه، حمل تمامي نخاله ها و زباله هاي موجود در سالن به عهده مجري مي‎باشد.

29- مجري موظف است شخصی را به عنوان مهندس ناظر فني (داراي مدرك مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي) را جهت تأييد فرم مجوز ساخت غرف بکارگیری نماید. بدیهی است ممهور شدن فرم مذکور توسط مجری به منزله تائید فنی طرح از سوی مجری می باشد. لذا کلیه پیامدهای سوء احتمالی ناشی از عدم رعایت موضوعات مربوطه در تایید فنی طرح ها به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود .

30-  مجري موظف است 2 نفر نيروي متخصص غرفه ساز و برق كار را به ازاء هر سه هزار متر مربع فضاي تحت پوشش از زمان شروع غرفه سازی تا پایان جمع آوری در سالن های تحت پوشش بکار گیرد.

31- مجری موظف است مدیر سالن و نمایندگان متخصص خود را موظف و آگاه به نظارت بدون وقفه بر اجرای دقیق طرحهای مصوب توسط غرفه داران نماید تا از هر گونه تخلف احتمالی در این زمینه پیشگیری به عمل آید. بدیهی است مجری نمایشگاه مسئول پیامدهای ناشی از عدم رعایت موضوع است.

32- به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالنها به تابلوهای برق، لازم است غرفه داران پس از چیدمان غرفه ها، ضمن رعایت نظافت مسیر های دسترسی ،هیچ گونه وسایل اضافی را پشت دیواره غرفه قرار ندهند. بدیهی است عوامل خدمات نمایشگاه قبل از افتتاح، همچنین در حین برگزاری نمایشگاه، این فضاها را بررسی و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسایل را به خارج از سالن انتقال می دهند.در این صورت نمایشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص گم شدن احتمالی وسایل مذکور مربوط به غرفه داران نخواهد داشت. علاوه براین در صورت وجود وسایل مربوط به غرفه داران در پشت دیواره های غرفه كه منجر به ایجاد هرگونه حادثه احتمالی شود، جبران کلیه خسارتهای ناشی از آن به عهده مجری نمایشگاه می باشد.

 

 

زمان شما برای جلب توجه بازدیدکنندگان قبل از رد شدن از کنار غرفه تان بیش از چند ثانیه نیست

در هنگام به نمایش گذاشتن قابلیتهای یک شرکت تولیدی ، صنعتی ، در یک  نمایشگاه داخلی یا خارجی آنچه به انتقال  هر چه بهتر پیام تبلیغاتی به مخاطب  کمک می کند ، طراحی داخلی و ارتباط منطقی بین ساز و کارهای طراحی شده  با محصولات به نمایش گذارده شده است . چرا که یک تلفیق مطلوب می تواند نام و یاد محصول را در ذهن بیننده  حک نماید

  و هر لحظه با او همراه باشد . در همین ارتباط متخصصین  غرفه سازی اسکارد با بهره گیری از مجموعه ای از  کارشناسان هنری در خدمت شما می باشند تا در هر نمایشگاه چون نگینی درخشان جلوه کنید . به هر حال اگر در غرفه داری تجربه لازم را کسب کرده اید یا چنانچه برای اولین بار تصمیم به برپائی غرفه نمایشگاهی گرفته اید، ما برای کمک به شما آماده ایم. در نخستین گام نیاز به توضیح مختصر نکاتی کلیدی است. اهداف شما از احداث غرفه در نمایشگاه چیست؟ چگونه می توانید نسبت به بازگشت سرمایه خود مطمئن باشید؟ اگر در خصوص درج اهداف و نیازمندی های خود احتیاج به کمک دارید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید .

فرآیند طراحی غرفه های نمایشگاهی:

بهترین راهکاری که در خصوص طراحی غرفه نمایشگاهی شما ارائه می گردد ارتباط مستقیم با میزان آگاهی ما نسبت به سازمان، محصولات، خدمات، بازار و اهداف شما دارد. طراحی ایده ها و نکته نظرات ما، پس از عقد قرارداد  آغاز و جهت آگاهی از نکته نظرات شما، تقدیم می گردد.در این مرحله، تصاویر و نقشه های رایانه ای تولید و تا اخذ تائیدیه نهائی مورد بحث و نقد قرار خواهند گرفت. تمام این خدمات به صورت رایگان ارائه می گردد. شما، در تمامی مراحل طراحی، در کنار ما خواهید بود.  ما حصل این همراهی، طراحی و تحویل غرفه ای زیبا است که به طور یقین مشتریان را به سمت شما جذب و محصولات و خدمات شما را به آن ها عرضه می کند.

غرفه های مدولار یا غرفه های اختصاصی؟

غرفه های مدولار در عین حال که بسیار موثر و چشم نواز هستند، نسبت به فضای اختصاص یافته بسیار منعطف بوده و در مواردی که کارفرما به طور منظم در نمایشگاه های مختلف شرکت کند، راهکاری اقتصادی و به صرفه تلقی می شوند.چنانچه می خواهید تاثیری عمیق در ذهن مشتریان و بازدید کنندگان بگذارید، غرفه های اختصاصی بهترین راهکار برای شما است. غرفه هائی که فقط به فقط به میزان بودجه و قدرت تخیل شما محدود می شوند. سیستم نوین ترکیبی ما، مزایای هر دو گزینه را دارا می باشد. طرحی اختصاصی که فقط برای شما خلق می گردد و در عین حال انعطاف سیستم مدولار را داراست و در هزینه های شما نیز صرفه جوئی می کند.ما با استفاده از آلومینیوم سبک وزن، آکریلیک، پنل های بزرگ گرافیگی و لوازم جانبی قابل نصب، غرفه ای مدرن برایتان طراحی می کنیم که در حین جذابیت بصری، منعکس کننده رویکرد معاصر طراحی نمایشگاهی است.علاوه بر تمام این ها، سیستم ترکیبی ما، جهت سازگاری با فضای  غرفه، در ابعاد مختلفی قابل اجرا است. این گونه سازه ها از عمر مفید مناسبی برخوردارند، در نتیجه این قابلیت را به شما می دهند که از سرمایه گذاری خود، حد اقل به مدت دو یا سه سال استفاده لازم را ببرید.

مزایای استفاده از سیستم ترکیبی:

تلفیقی از سبک ها و مواد برای ایجاد طرح سفارشی شما 

قابل تنظیم برای استفاده های چند منظوره 

کوتاه تر بودن زمان ساخت 

حمل و نقل آسان 

کاهش فضای نگهداری مورد نیاز 

سازگار با محیط زیست و ساخته شده از مواد قابل بازیافت

 

در ساخت و ساز غرفه ، شما رویکرد نوآورانه ترین و پیشرفته ترین در غرفه نمایشگاه طراحی ، راه حل ها و مفاهیم را دریافت کنید. ما در حال طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه ، غرفه غرفه نمایشگاه اجاره غرفه ، اجاره غرفه ، و غیره برای شرکت ها و شرکت های که برای رویکرد زیبا و منحصر به فرد است که نشان دهنده هویت سازمانی و فردیت خود را در حال مشاهده سایت است.

اگر می خواهید برای شرکت در هر نمایشگاه تجاری نشان می دهد ، قطعا می خواهید به رقابت با هزاران نفر از غرفه داران دیگر ، بنابراین آن را بسیار قابل توجه است که غرفه غرفه و طراحی غرفه می ایستد جدا از دیگران. با داشتن چند سال تجربه ، ساخت و ساز غرفه دارای یک طاقچه و شهرت برای خود در بازار است. طراحان نمایشگاه از غرفه ما بسیار ماهر و با استعداد است. متوجه شده است که به عنوان غرفه ، بسیاری از شرکت ها برای استخدام مناسب نشان می دهد طرح های تجارت غرفه به جای خرید از غرفه همه ی دستور ، به کاهش هزینه های تبلیغاتی خود را. حتی اگر شما مایل به اجاره غرفه نمایشگاه یا ایده های مربوط برای طراحی غرفه خود را ، شرکت ما می تواند به شما در شرایط هر کمک کند.

قوی تر است ارتباطات ، مردانه و قوی نتایج : از شماره غرفه نمایشگاه است. ما طراحی غرفه نمایشگاه و طراحی غرفه است که به عنوان برجسته از سیستم ارتباطی کارآمد عمل می کنند ، همراه با ایجاد و حفظ روابط بین غرفه داران و مشتریان بالقوه. شعار اصلی شرکت ما را به مشتق رضایت 100 ٪ و نتایج را برای صفحه نمایش های بازاریابی سرمایه گذاری مشتری ما. در نظر گرفته شده به عنوان رهبر منحصر به فرد در صنعت نمایشگاه ، هدف ما ، جهت ، ساختار سازمانی به طور مداوم ما را قادر می سازد برای غلبه انتظارات مشتری است. بعد از گوش دادن به طور کامل مفاهیم و الزامات ، ساخت و ساز غرفه ها سعی به پاسخگویی به نیازهای شما و اکسل در انتظارات خود را و در ساخت آینده نشان می دهد خود را یک موفقیت کمک خواهد کرد.

غرفه ساخت و ساز برتری در طراحی و ساخت نمایشگاه نشان می دهد تجارت ، غرفه غرفه ، اجاره غرفه و سازه ها غرفه است. برای نشان دادن علاقه در شرکت ما ، به لطف بسیار گرم به همه شما است. ما همیشه به شما برای همه طراحی غرفه و تجارت نیازهای نشان می دهد مربوط به خود را خدمت می کنند ، تلاش. فقط به ما یک فرصت برای تبدیل ایده های خود را به نتایج و احساس تفاوت با ساخت و ساز غرفه!

طراحي غرفه هاي نمايشگاهي - پروژه هاي طراحي و ساخت غرفه نمايشگاهي گروه تیک دکوردر طراحي و ساخت فضاهاي داخلي و غرفه هاي نمايشگاهي :

1-طراحي كلي غرفه نمايشگاه:

طراحي سه بعدي غرفه نمايشگاهي با نرم افزارهاي سه بعدي ساز و بر اساس روانشناسي و جامعه شناسي مخاطبان و مشتريان و استفاده از رنگهاي جذاب.

2- طراحي قسمت كنفرانس غرفه.

3- طراحي ميز نمايشگاه ميز كانتر غرفه .

4- طراحي انواع استند نمايشگاه:(استندهاي ايكس، رول آپ، شبكه اي ، كراس،خرچنگي و...)

5- استند هاي بزرگ و بيلبرد ها و تابلوهاي شهري

6- استند ها و تابلو هاي خم و فانتزي نمايشگاه

7- استند هاي فنري با قاب (قاب فنري) نمايشگاه

8- تابلو هاي ميله باريك جهت غرفه نمايشگاه

9- طراحي بخشهاي تمام شيشه غرفه:

توسط شيشه هاي خم و مات و با رنگ ها و طرح هاي گوناگون براي مثال جهت كف نمايشگاه

10- طراحي پانل هاي رنگي و پارتيشن جهت پوشاندن يا پر كردن و نما دادن به غرفه نمايشگاهي

11- طراحي جاي فولدر ، بروشور و كاتالوگ ويژه نمايشگاه

12- طراحي تابلو هاي راهنما و مشخص كننده نام و آدرس وب سايت شركت جهت غرفه نمايشگاه

13- طراحي هداياي تبليغاتي: موس پد، خط كش ،ليوان،زير ليواني،خودكار،ساكهاي مختلف با جنسهاي گوناگون و....

14- طراحي و تنظيم سيستم نور پردازي غرفه : سيستم نور و جهت دقيق پروژكتور ها و نورهاي موضعي و هالوژنها قبل از ساخت در طراحي سه بعدي توليد مي گردد.

 

تعدادی از شرکتهای تجاری وصنعتی،حضور در یک نمایشگاه را به منزله فعالیت بازاریابی یا حتی در مواردی تنها ابزار دستیابی به یک بازار تلقی می کنند.بدون شک موفقیت یک نمایشگاه به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد،در نظر برخی طراحی غرفه ها وفضای نمایشگاهی از عوامل مهم موفقیت یا شکست یک نمایشگاه در دستیابی به اهداف برپایی آن است.

 نمایشگاه وغرفه چیست؟

اصولا واژه نمایشگاه"FAIR" از کلمه لاتین"FERIA" یا "FERIAE" مشتق شده است،که به معنی جشن یا فستیوال می باشد.گروهی براین عقیده اند که نمایشگاه صرفا محل عرضه کالاهاست،حال آنکه برخی دیگر اعتقاد دارند که نمایشگاه محل برگزاری جشن یا فستیوال بوده که در خلال آن امکان عرضه کالاها یا خدمات فراهم میگردد.همانطور که شواهد گویای این مطلب است ،در دوران گذشته در طول هفته یا درایام خاصی از هرماه یا سال در مکان معینی افراد به منظور برپایی جشن دور هم جمع می شدند تا ضمن برپایی جشن وپایکوبی به برگزاری نمایشگاه وتجارت نیز پرداخته وکالاهای همراه خود را بفروش رسانیده یا معاوضه نمایند.

امروزه نمایشگاه از شکل ابتدایی خود خارج شده وصرفا محلی برای خرید وفروش کالا نیست، بلکه برخی از افراد در خلال برپایی نمایشگاه بدنبال اهداف خاصی از جمله یافتن شغل مناسب،کسب اطلاعات تخصصی مشاغل،آشنایی با صنعتگران وایجاد ارتباط با دیگر تولید کنندگان می باشند.بسیاری معتقدند که نمایشگاه محل تلاقی بازدید کنندگان وعرضه کنندگان کالا وخدمات ونقطه برخورد عرضه وتقاضاست.در یک نمایشگاه قادر خواهند بود نوآوریها،خلاقیت ها،ابتکارات وماشین آلات خود را عرضه داشته وقیمتهای کالاهای اساسی خود را بیان داشته ودر یک بازار رقابتی سالم بفروش برسانند،ولی چیزی که در شرکت در یک نمایشگاه حایز اهمیت فراوان می باشد،نقش ارتباطی آن می باشد.در واقع نمایشگاه مناسبترین شرایط را برای انجام داد وستد یا برقراری ارتباط درآینده را مهیا نموده وهزینه جستجو بریا یافتن یک کالا ویا دسترسی به اطلاعات را کاهش می دهد و رقابت مهمترین عاملی است که شرکت کنندگان را به ارائه بهتر ومطلوبتر کالاها وخدمات وادار می سازد.

● خصوصیات یک نمایشگاه چیست؟

مهمترین ویژگی یا خصیصه یک نمایشگاه متمرکز سازی فعالیت های اقتصادی (وگاها اختصاصی)را در یک محدوده خاص زمانی ومکانی به گونه ای که عرضه کنندگان ومصرف کنندگان کالاها وخدمات قادر خواهند بود حداکثر بهره را در این فرصت ببرند.

● عوامل موثر در موفقیت یا شکست در یک نمایشگاه

بدون شک هر شرکتی که قصد حضور در یک نمایشگاه را دارد در وهله اول انتظار حضوری موفق در نمایشگاه وموفقیت نمایشگاه را در ذهن خود متصور می سازد،اما ممکن است بدلایلی این انتظار برآو.رده نشود ، علل شکست یا عدم موفقیت یک نمایشگاه بطور اجمال می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

۱) عدم مشخص بودن اهداف برپایی نمایشگاه

۲) شرکت در نمایشگاه بدون برنامه بازاریابی انجام شود

۳) استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه به حد کافی نباشد

۴) کالاهای عرضه شده متناسب با بازار نباشد

۵) اطلاعات کافی از بازار در دسترس نباشد

۶) جانمایی غرفه ها مناسب نبوده واز طراحی مناسبی برخوردار نباشد

۷) اعتبار برگزاری نمایشگاه کافی نبوده وتبلیغات نیز بطور کافی انجام نپذیرفته باشد

۸) برنامه ریزی بریا حضور وبرگزاری پرشتاب باشد

۹) نتایج نمایشگاههای قبلی مورد توجه وپیگیری قرار نگیرد.

● مسایلی که باید در برگزاری یک نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد

نتایج ضعیف برگزاری یک نمایشگاه اکثرا ناشی از تصمیمات نادرستی است که در بدو برنامه ریزی نمایشگاهی صورت پذیرفته است ویا اینکه افرادی که مسئولیت برگزاری یک نمایشگاه را عهده دار می شوند،غالبا در زمان تصمیم گیری هیچ گونه نقشی را ایفا ننموده اند.این افراد در صورتی که اطلاعی از نقش یک نمایشگاه داخلی در توسعه صادرات در اختیار نداشته باشند فاجعه ای بزرگ رقم خواهند زد.لذا بدین منظور لازم است قبل از اتخاذ تصمیم به برگزاری نمایشگاه به مسایل زیر توجه نماییم.

الف) آیا کالاهای انتخابی (برای عرضه در بازار محل برگزاری نمایشگاه) واجد اهمیت بوده ومطلوبیت بازدید یا خرید دارد یا خیر؟

ب) آیا کالاهای مورد عرضه دارای مطلوبیت صادراتی می باشند یا خیر؟

ج)آیا متناسب با تقاضا تولید نموده ایم یا خیر؟

د) مشکلات بازار و بازاریابی محیط نمایشگاه را بشناسیم

ر) آیا شرکت در یک نمایشگاه خاص بهترین وسیله برای دستیابی به بازار هدف می باشد؟

ز) آیا نمایشگاهی که می خواهیم شرکت نماییم بهترین نمایشگاه نوع خود می باشد؟

س) هزینه شرکت در نمایشگاه چقدر است؟

ش) آیا شرکت در نمایشگاه از نظر اقتصادی وبازاریابی مقرون به صرفه خواهد بود؟

ک) تا چه حد آمادگی داریم بعد از اتمام نمایشگاه کالاها یا خدمات سفارش داده شده(خریداری شده) را تولید وعرضه نماییم.

● برنامه ریزی نمایشگاهی

برنامه ریزی برای شرکت در یک نمایشگاه یا بریا تشکیل آن از نهایت اهمیت برخوردار بوده ونقش کلیدی در موفقیت آن محسوب می گردد.چنانچه هر فردی،اعم از شرکت کننده یا مسئولین برگزاری وظایف خود را بطور کامل وصحیح انجام ندهد،یک نمایشگاه نمی تواند موفق باشد.

برنامه ریزی برای تشکیل یا شرکت در یک نمایشگاه نیازمند طی مراحلی بشرح زیر می باشد.

۱) تعیین فعالیت هایی که دقیقا باید انجام گیرد،بصورت کتبی برای هر بخش نوشته شود.

۲) تعیین افرادی که عهده دار مسئولیت های گوناگون می باشند براساس توانایی ها وقابلیت های ایشان.

۳) برآورد زمان لازم برای انجام هر فعالیت بصورتی که آخرین فعالیت ،اولین حرکت پس از افتتاح نمایشگاه باشد.

۴) ایجاد هماهنگی در هر مرحله بین عوامل مختلف پروژه.

۵) تعیین وظایف بریا هر فرد،زمان شروع و اتمام وظیفه ای که برعهده وی می باشد.

با توجه به موارد فوق لازم است موارد زیر مورد توجه مسئولین برگزاری نمایشگاه در هنگام برنامه ریزی واقع گردد.

- تدارک اساسی

- طراحی وساخت غرفه ها

- حمل کالا به نمایشگاه و اعاده کالا

- مشخص کردن شرکتهایی که تمایل به شرکت در نمایشگاه دارند.

- تعیین کادر شاغل در نمایشگاه

- تهیه مکانی مناسب جهت استفاده بازدیدکنندگان بعنوان پارکینگ

یک نمایشگاه ممکن است دارای مزایایی چون تمرکز(رو در رویی خریداران وفروشندگان در یک مکان وزمان با هدف توسعه صادرات)،عرضه کالا(نمایشگاه غالبا موثرترین روش عرضه کالا محسوب می گردد)، ارزشیابی واکنش خریدار(فروشنده قادر خواهد بود در کوتاهترین زمان ممکن،عکس العمل خریدار ار نسبت به کالای عرضه شده احساس نماید)،دسترسی به خریداران ناشناخته (از بزرگترین مزیت نمایشگاهای تجاری ملاقات حضوری صادر کنندگان وعرضه کنندگان کالاهاست)،بررسی کالای رقیب(در نمایشگاهها می توان شرکت کنندگانی را مشاهده نمود که کالاهای آنان رقیب یکدیگرند)،حمایت گروهی (شرکت در نمایشگاه در قالب اتحادیه مدیریت نمایشگاه یا اداره امور شرکتها)،برخورداری از کمکهای مالی(کمکهای مالی که اغلب توسط برخی از کشورها از جمله اتحادیه اروپا،سازمانهای بین المللی و... در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد) از امتیازات نمایشگاه می باشد.

علی رغم موارد فوق یک نمایشگاه خالی از معایب زیر ممکن نباشد:

- برپایی نمایشگاه اقدامی پرهزینه است.

- در بازارهای هدف(متقاضی صنعت ویا کالای خاصی)نمایشگاه مناسبی دایر نمی شود.

- غرفه ها نسبتا کوچک بوده وبه سادگی به فراموشی سپرده می شوند.

- برپا کننده نمایشگاه برای برگزاری متحمل هزینه بسیاری گردیده ومنابع مالی زیادی در اختیار ندارد تا برای اجرای اولیه برنامه های بازاریابی هزینه نماید.

● انواع نمایشگاه

همانگونه که ذکر گردید،نمایشگاه ،تنها یکی از روشهای برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه است.اصولا نمایشگاه بازرگانی نیز انواع مختلفی دارد و هریک از آنها برای دستیابی به هدف خاصی مناسب می باشد،بنابراین هر شرکتی در چارچوب اهدافی که برای خود مشخص نموده است به انتخاب آن نوع نمایشگاهی اقدام می نماید که دستیابی به هدف شرکت را میسر می سازد.در مجامع اقتصادی نمایشــگاه را غالبـــا مترادف با سه واژه"FAIR" ،"EXHIBITION"یا "SHOW" می دانند که هیچ گونه اختلاف تکنیکی با یکدیگر ندارند،چنانچه در یک نمایشگاه،کشورهای مختلفی در کنارهم به ارائه کالاها وخدمات خود بپردازند،صفت بین المللی در کنار واژه نمایشگاه کاربرد خواهد داشت،نمایشگاه را معمولا بصورت ذیل طبقه بندی می نمایند:

۱) نمایشگاه های عمومی:

به نمایشگاهی اطلاق می گردد که عرضه کننده همه نوع کالاهای صنعتی ویا مصرفی بوده وعموم مردم بتوانند بازدید کنندگان آنرا تشکیل دهند.افراد یا شرکتهای شرکت کننده ویا بازدید کننده می توانند مردم یک شهر،استان ،کشور بوده ویا از ملل مختلف باشند.

۲) نمایشگاه های تخصصی بازرگانی :

نوعی از نمایشگاه است که ملاک نام گذاری آن نوع صنعت ارائه شده می باشد،که عمدتا برای بازرگانان ترتیب داده می شود،اگرچه بازدید کنندگان عادی نیز اجازه حضور دارند،درجه تخصصی بودن این نمایشگاه ها در ممالک مختلف ،متفاوت می باشد وگاهی اوقات برای جلب مخاطبان اقدام به نمایش کالاها وصنایع مختلف که سنخیتی با یکدیگر ندارند می نمایند.

۳) نمایشگاه های کالاهای مصرفی:

در این نمایشگاه ها ،صرف نظر از نوع صنعت،انواع کالاهای مصرفی به بازدید کنندگان عرضه می شود شرکتهایی که در نمایشگاههای تخصصی،کالای خود را در اختیار سوپرمارکتها وفروشگاههای زنجیره ای قرارداده اند از برگزاری اینگونه نمایشگاهها نفع بسیاری خواهند برد،زیرا تبلیغات انجام شده در نمایشگاهها سیل خریداران را به سوی کالاهای آنان روانه خواهد ساخت.

● منابع اطلاعاتی نمایشگاه

بدون تردید صاحبان صنایع و تجاری که قصد شرکت در نمایشگاهی را دارند در برنامه ریزی های خود قبل از شرکت در نمایشگاه نیازمند ارزیابی آن می باشند که آیا شرکت در چنین نمایشگاهی عوایدی را حاصل وی خواهد کرد یا خیر؟ بنابراین ضروری است منابعی برای قضاوت در اختیار داشته باشد.دراین گزارش تلاش خواهیم نمود به معرفی برخی از این منابع بپردازیم.

۱) کاتالوگ:

برگزارکنندگان نمایشگاهها،اغلب با برگزاری نمایشگاه کاتالوگی چاپ ومنتشر می کنند که در بردارنده اطلاعات اساسی در مورد مساحت نمایشگاه،نوع کالاهای عرضه شده و موسسات شرکت کننده در آن است.

در کاتالوگ معمولا اطلاعات زیر مندرج می باشد:

- چه موسسات و شرکتهایی در نمایشگاه شرکت خواهند داشت.

- چه کالاهایی مورد نمایش وعرضه واقع خواهند شد.

- هر شرکت یا موسسه چه فضایی را در اختیار خواهد داشت.

۲) مطبوعات یا نشریات بازرگانی:

همزمان با برپایی نمایشگاه،اخبار آن در روزنامه های اقتصادی یا نشریات تخصصی منتشر می شود این نشریات می توانند به موسسات یا شرکتها در شناخت مزایا یا معایب نمایشگاه ودرجه اهمیت آن کمک نماید.

۳) افراد مطلع:

بازرگانان، صاحبان صنایع ، متصدیان خرید فروشگاههای بزرگ، اتحادیه های بازرگانی وسایر افرادی که با تجارت سروکاردارند، منابع مطلع ومناسبی برای قضاوت یا ارزشیابی یک نمایشگاه بازرگانی در کشور خود محسوب می شوند.

۴) نظر سنجی از شرکت کنندگان با سابقه:

یکی دیگر از راههای کسب اطلاعات درباره یک نمایشگاه، نظر خواهی از سازمانهای دولتی یا موسسات بازرگانی صنعتی است، که در سالهای گذشته در نمایشگاه مورد نظر شرکت نموده اند ونام آنها در کاتالوگ نمایشگاه به ثبت رسیده است.

۵) بازدید از نمایشگاه:

موسسه یا شرکتی که قصد حضور در نمایشگاه را دارد می تواند در طول سال اول- بدون شرکت در نمایشگاه- از آن بازدید بعمل آورده وبه مسائلی چون وسعت یک غرفه، مناسبترین غرفه برای عرضه کالا، تزیینات مناسب برای یک غرفه ویا اینکه نمایشگاه، فضای مناسبی برای داد وستد محسوب می شمد یا خیر؟ توجه نموده واز تجربه دیگران نیز استفاده نماید.

● شرکت کنندگان در نمایشگاه

شرکت کنندگان در یک نمایشگاه بخشی از یک استراتژی دراز مدت توسعه صادرات است که هدف آن سوق دادن کالاهایی است که از بیشترین شانس فروش در یک بازار خارجی برخوردار هستند.هنگامی که یک سازمان درصدد برمی آید که گروهی از واحدهای تولیدی صادرکننده را شناسایی نموده وامکان مشارکت آنها را در یک نمایشگاه تجاری فراهم کند،حداقل باید از دو سال قبل مقدمات لازم را فراهم آورد.برنامه ریزی قبلی این امکان را می دهد که محل مناسبی را برای عرضه کالاهای مورد نمایش انتخاب نماید،هنگامی که محل نمایشگاه انتخاب گردید،برگزار کننده برای شناسایی موسسات علاقه مند اقدام به انتشار اطلاعیه ای در یکی از روزنامه های پر تیراژ نموده وشرکتهای معتبر ار دعوت به شرکت می نماید،البته به منظور سهولت در انجام این کار میتوان از کاتالوگها یا اطلاعات نمایشگاههای مشابه استفاده نمود وطی نامه ای از شرکتهای مورد نظر جهت شرکت در نمایشگاه دعوت بعمل آورد.

● اطلاع رسانی از برگزاری نمایشگاه

تجار وصنعتگران بعنوان صف مقدم شرکت کنندگان نمایشگاهها،باید از برنامه های نمایشگاههای داخلی وخارجی مرتبط آگاه بوده واز نتایج آن کاملا مطلع شوند.سازمانهای متولی برگزاری نمایشگاه در هر کشور یا منطقه ای می بایست فهرست تمامی نمایشگاههای داخلی وخارجی ار از طریق پست یا پست الکترونیکی به اطلاع بازرگانان، صاحبان صنایع،اتحادیه ها واتاقهای بازرگانی ارسال نماید.همچنین درج آگهی های اختصاصی، اطلاع رسانی در جلسات مشترک بازرگانی می تواند از دیگر ابزار اطلاع رسانی درخصوص برگزاری نمایشگاهها باشد.

● ابزارهای تشویقی شرکت کنندگان

در اغلب کشورها برای تشویق صاحبان صنایع به شرکت در نمایشگاهها وکه به اهداف صادراتی آنها نوعی یارانه به آنان اعطا می شود.این یارانه ها دارای اشکال مختلفی می باشند،البته برخی از این یارانه ها ارتباطی مستقیم با برگزاری نمایشگاه نخواهند داشت ولی ابزارهای مهم تشویق صنعتگران وشرکت کنندگان محسوب می شود،از جمله احتساب هزینه های نمایشگاهی بعنوان هزینه های مالیاتی،بیمه،فعالیتهای بازاریابی مقدماتی،کمک مالی به فعالیتهای بازاریابی وپرداخت بخشی از هزینه های اجاره غرفه ها،مخارج سفر،حمل بار،کرایه هتل،بازاریابان اعزامی،مترجم وهزینه های تبلیغاتی می تواند از ابزار تشویقی برای شرکت در نمایشگاهها محسوب گردد.

با ذکر مطالب فوق شاید این مطلب در ذهن خوانندگان متصور شود که در چنین صورتی هر شخص ویا شرکتی بخود اجازه خواهد داد تا با استفاده از هزینه دولتی در نمایشگاههای مختلف شرکت نماید،پاسخی که وجود دارد اینست که در هنگام انتخاب شرکت ها یا موسسات متقاضی ترتیبات زیر می بایست اتخاذ گردد:

▪ شرکتهایی انتخاب شود که کالاهای آنها قدرت رقابت صادراتی را داشته واز کیفیت مناسبی برخوردار باشند.

▪ شرکتهایی که از نظر مدیریتی وبازاریابی تخصصی ضعیف بوده وامکان صادرات کالایشان وجود ندارد به نمایشگاههای خارجی را نیابند.

▪ شرکتهایی که مدیران آنهاعلاقمند به مسافرت رایگان هستند و بدون در نظر گرفتن اهداف شرکت بدنبال پرستیژ خودشان هستند،پذیرفته نشوند.

▪ شرکتهایی که محصولاتشان با سایرکالاها ویا اهداف برگزاری همخوانی ندارد،کنار گذاشته شود.

به هر حال انتخاب شرکتهایی که برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی نموده اند،کاری دشوار است زیرا شرکتهایی که بدلایل مختلف محروم می شوند،با تصمیمات برگزار کننده وسازمان دهنده به طرق مختلف به مخالفت بر می خیزند، بنابراین ضوابط انتخاب شرکتها باید کاملا مشخص وعینی باشد وصاحبان صنایع، بازرگانان وکلیه کسانی که متقاضی حضور در نمایشگاه هستند، ضمن اطلاع خود را با آن هماهنگ نمایند.بعنوان آخرین گام وکلام در برگزاری یک نمایشگاه آن است که اتتخاب افراد فعال برای نمایشگاهها واداره آنها، تا حدود زیادی به توانایی وحسن مدیریت سرپرست نمایشگاه ومدیران اجرایی شرکتهای صادراتی وشناخت آنها از قابلیت های افراد زیردست خود بستگی دارد.

نويسنده:ابوالفضل اسفندیاری  

غرفه

نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمایشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت های پیچیده این دوران ومابعد آن را دربر میگیرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعریف شدونسبت آن با زیست جهان انسان وفناوری در کانون توجه قرار گرفت.بر این اساس معماری وساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد های متنوعی دارد که حول کنش ارتباطی در عرصه های مختلف حیات بشری متمرکز شده است.

بیش از یکصدوپنجاه سال از نمایشگاه هاید پارک لندن که سرآغاز به نمایش در آوردن جهان تکنولوژیک بود میگذرد.در ایران نیز فضاهای نمایشگاهی سنت وسابقه ای چهل _پنجاه ساله دارند.وسالانه صدها نمایشگاه مختلف در سطوح شهری استانی ملی _بین المللی در کشور برگزار میگردد که به رغم تفاوت های ماهوی به لحاظ ارائه ی کالا ساختاری یکسان شبیه سازی شده دارند.دلیل عمده این فرآیند یکسان ساز این است که ما جز چند نمونه ی استثنایی نمایشگاه به مفهوم مدرن وپسامدرن نداریم. پرسش هایی مانند:مردم چگونه در فضا حرکت میکنند؟در فضا چه رخ میدهد؟تجربه ی فرد در مواجهه با محیطی فیزیکی چه مراحلی دارد وچگونه بنا از وقایع درون یا اطراف خود اثر میپذیرد؟ در خصوص فضاهای نمایشگاهی به نظر میرسد در ابتدا دو مفهوم فضا ونمایش بایستی تعریف شوند.تعریف فضا امری نسبی است و در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد.بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد تعاریف زیادی از فضا وجود دارد.مثلا کیفیت تهی بودن وبزرگ بودن به نحوی که بتوان در آن آزادانه حرکت کرد.فضا معمولا با تقابل ومحک زدن با یک ماهیت مادی دارای شکل بعد وتوده دارای جرم ادراک میشود. مفهوم نمایش نیز بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از نشان دادن چیزی در یک مکان عمومی برای مردم برای لذت بردن آنها ویا برای اطلاع رسانی وآگاه کردن آنها.اما واژه ی به معنای “نمایش چیزی که معمولا مخفی است بیان حقیقت در مورد یک شخص یا یک موقعیت ونمایش آن”وبه معنای توصیف کامل یک تئوری یا نظریه طرح وهم چنین مناسبتی که مردم مشاغل وغیره کالا های خودرا به نمایش یا فروش میگذارند تعریف شده است. فضای نمایشگاهی در نیجه جایی است که درآن نمایش نوآوری خلاقیت تکنولوژی وفناوری جدید تجارت ورقابت برای نمایش یا فروش عمده ای بازی میکند. به نظر میرسد در رابطه با فضای نمایشگاهی از چند منظر میتوان بحث کرد که شامل عملکرد ومکانیت استفاده کاربران قرارگیری آن در بافت وزمینه شهری فرم وساخت ومقیاس واندازه میشود. اولین نکته ای که باید در فضاهای نمایشگاهی دخیل باشد مکانیت ومکان گزینی آنها در بافت شهری یا منطقه است. دوم_نقش وعملکرد این فضاها وویژگی هایی که آنها را از سایر عملکرد های شهری متمایز میکند سوم_ترکیب بندی وعناصر متشکله این فضاها (بیرونی)وارتباطات فضایی (درونی)آنها که شامل هر دو فرم وعملکرد است چهارم-خمیر یا مفهوم وروح طراحی فضا های نمایشگاهی پنجم_تاثیرات محیطی این فضا ها بر پیرامون وبستر خود ششم_تاثیرات فناوری جدید وبرتر در هر دوره در نقش وعملکرد طراحی وساخت این بناها زمینه های تاریخی_اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی: اصلی ترین نقش فضای نمایشگاهی این بود که آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در زمینه ی نوع مواد مصالح مصنوعات ومحصولات وتجهیزات صنعتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی در هر دوره به دست آمده است را برای تجارت واستفاده در اختیار بازار قراردهد.از این منظر طراحی وساخت یک فضای نمایشگاهی به عنوان اولین فرصت برا یتجلی بخشی به توان تکنولوژیک مطرح میشود.ومکانی برای بازتاب امکانات وتوان تکنولوژیک در تولید مواد ومصالح وشیوه های ساخت در خود این فضاها شکل میگیرد.این فرآیند کالبدی را فراهم میکند که مناسب ودر خور یافته های تکنولوژیک در سایر رشته های علمی وصنعتی باشد وآرمانشهر انسان تکنیک محور را متجلی سازد. اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی: اهداف عمده وپایه ای در طراحی فضاهای نمایشگاهی رامیتوان به صورت زیر بیان کرد.نوآوری در مواد ومصالح ساخت -کاهش ماده ی ساختمانی وافزایش فضا با شیوه های مدرن وخلق آینده.این فضاها همواره مبتنی بر نوآوری هستند.تولید وارائه مواد ومصالح ساختمانی ارائه ی طراحی وشیوه ها وتکنیک ها ی ساختمانی خلق فرم های جدید معماری (که خود تابعی از امکانات تکنولوزیک)ونیز بهره برداری اقتصادی از فضا که از اهداف اصلی عملکردی این فضاست مواردی از این گونه نوآوری ها قلمداد میشوند. ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی: فارغ از اینکه فضاهای نمایشگاهی در چه محیطی طراحی وساخته شده اند در سال های اولیه پیدایش وحتی در فر آیند توسعه ی فرم وعملکرد این فضاها میتوان برخی مشخصات بارز را استنتاج کرد: آینده محوری در برابر سنت گرایی در طراحی معماری وساخت فضای نمایشگاهی نه تنها اصراری بر پیوند با گذشته دیده نمیشود که در تقابل باآن به صورت حریصانه ای آینده پردازی وسعی در نگاه وتکیه به آینده وواقعیت بخشی به آن دیده میشود .لذا در طراحی این فضاها یه طور فزاینده ای با سعی در کاهش توده وافزایش وانباشتگی فضا روبه رو هستیم.فضای مکانیکی سر پوشیده وسیعی که انسان در آن دستاوردهای تعکنولوژیک خود برای عدم وابستگی اش به طبیعت ویا برتری اش را برآن به نمایش میگذارد. تولید انبوه ومجموعه ای در برابر ساخت سنتی: لوکوربوزیه در طراحی غرفه ی فرانسه در نمایشگاه سان فرانسیسکو ۱۹۳۴ با انتفاد از شیوه های سنتی ساختمان اظهار داشت :”نمایشگاه های قرن اخیر به سطح یک کعکاری غیر منطقی سقوط کردند به طوری که به بیننده تصور خیالی یک کاخ یا خانه ی واقعی را میدهند.ولی فکر میکنم که باید سنت نمایشگاه های قرن نوزدهم را دنبال کنیم (نمایشگاه آهن وشیشه)خلق یک فضای قابل نمایش که دعوت به تماشا بکند وهمزمان با ارضائ جمعیت احساس وهیجان معماری رانیز به آنها عرضه کند یا در حل مسائل نمایشگاه صداقت به کار رود. موقتی در برابر دایمی بودن برعکس ساختمان های رایج که برای اهداف دائمی ساخته میشوند.این نکته حائز اهمیت است که در طراحی این فضاها مسئله ی متحرک بودن وقابلیت جابجا یی نصب سریع وقابلیت جمع شدن وواسازی آن نقش اساسی ایفا میکند بنا بر این روش طراحی وفرم دهی این فضاها کاملا متفاوت ومتمایز از ساختمان های رایج است. ساختمانهای نمایشگاهی تغییر پذیرند دارای مدولاسیون مشخص ودر بسیاری از موارد قابل تکثیرند. میتوانند در زمینه های متفاوت سر همبندی شوند واز آنجا که ارتباط زیادی با بستر ندارند به جز فناوری ومهندسی تداعی کننده ی بوم فرهنگ ونظایر آن نیستند.اما به طرز واضح وروشنی بیانگر ونماینده ی مسائل اجتماعی محسوب میشوند وهر یک از جوامع غربی سعی در بازتاب ونمایش توانایی ها وبرتری های خود بر دیگران در زمینه کسب تکنولوژی دارند. تکنولوژی در برابر فرم: در طراحی فضاهای نمایشگاهی محصولات ومصنوعات باقابلیت های بسیار محدودی از نظر شکل دهی وحالت پذیری همراهند. هنرکاردست روی آنها انجام پذیر نیست وبه صورت تولید انبوه از کارخانه به مقصد حمل میشود. این محدودیت ها در دستاوردهای تکنولوژیک در ادامه خود توانایی طراح در طرحی وخلق فرم های جدید وبدیع را محدود مینماید.ودر بسیاری از مواقع به خلق فرم های تکراری ویکنواخت وتحمیلی منجر میشود. بروتالیزم در برابر آرامش بصری: با توجه به صنعتی بودن عناصر سازندهی این فضاها ترکیب حجمی وفرم حاصله در فضای نمایشگاهی معمولا دارای روحیه خشن وخشکی است.از آنجا که دارای دوران اخیر شاهد غلبه ی صنعت وتکنولوژی بر طبیعت بوده است استاندارد شدن تولید وفرم مصالح به نوعی خداحافظی باطبیعت شمرده میشود.این امر مورد نکوهش برخی از معماران طبیعت قرار گرفت.راسکین این نوع طراحی را مترادف با غلبه ی مهندسی معماری خداحافظی باطبیعت وبه صدا درآوردن ناقوس مرگ هنر توصیف کرد. اوج تکامل ایده ی انسان صنعتی از نظر خلق فضاهای مدرن وبریده از طبیعت رادر مرکز پمپیدو که در سال های هفتاد میلادی نه با هنر مندی به مفهوم کلاسیک آن که با صنعت گری وفن سالاری تمام طراحی وساخته شد میتوان مشاهده کرد

نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمایشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت های پیچیده این دوران ومابعد آن را دربر میگیرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعریف شدونسبت آن با زیست جهان انسان وفناوری در کانون توجه قرار گرفت.بر این اساس معماری وساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد های متنوعی دارد که حول کنش ارتباطی در عرصه های مختلف حیات بشری متمرکز شده است.

بیش از یکصدوپنجاه سال از نمایشگاه هاید پارک لندن که سرآغاز به نمایش در آوردن جهان تکنولوژیک بود میگذرد.در ایران نیز فضاهای نمایشگاهی سنت وسابقه ای چهل _پنجاه ساله دارند.وسالانه صدها نمایشگاه مختلف در سطوح شهری استانی ملی _بین المللی در کشور برگزار میگردد که به رغم تفاوت های ماهوی به لحاظ ارائه ی کالا ساختاری یکسان شبیه سازی شده دارند.دلیل عمده این فرآیند یکسان ساز این است که ما جز چند نمونه ی استثنایی نمایشگاه به مفهوم مدرن وپسامدرن نداریم.

پرسش هایی مانند:مردم چگونه در فضا حرکت میکنند؟در فضا چه رخ میدهد؟تجربه ی فرد در مواجهه با محیطی فیزیکی چه مراحلی دارد وچگونه بنا از وقایع درون یا اطراف خود اثر میپذیرد؟

در خصوص فضاهای نمایشگاهی به نظر میرسد در ابتدا دو مفهوم فضا ونمایش بایستی تعریف شوند.تعریف فضا امری نسبی است و در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد.بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد تعاریف زیادی از فضا وجود دارد.مثلا کیفیت تهی بودن وبزرگ بودن به نحوی که بتوان در آن آزادانه حرکت کرد.فضا معمولا با تقابل ومحک زدن با یک ماهیت مادی دارای شکل بعد وتوده دارای جرم ادراک میشود.

مفهوم نمایش نیز بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از نشان دادن چیزی در یک مکان عمومی برای مردم برای لذت بردن آنها ویا برای اطلاع رسانی وآگاه کردن آنها.اما واژه ی به معنای “نمایش چیزی که معمولا مخفی است بیان حقیقت در مورد یک شخص یا یک موقعیت ونمایش آن”وبه معنای توصیف کامل یک تئوری یا نظریه طرح وهم چنین مناسبتی که مردم مشاغل وغیره کالا های خودرا به نمایش یا فروش میگذارند تعریف شده است.

فضای نمایشگاهی در نیجه جایی است که درآن نمایش نوآوری خلاقیت تکنولوژی وفناوری جدید تجارت ورقابت برای نمایش یا فروش عمده ای بازی میکند.

به نظر میرسد در رابطه با فضای نمایشگاهی از چند منظر میتوان بحث کرد که شامل عملکرد ومکانیت استفاده کاربران قرارگیری آن در بافت وزمینه شهری فرم وساخت ومقیاس واندازه میشود.

▪ اولین نکته ای که باید در فضاهای نمایشگاهی دخیل باشد مکانیت ومکان گزینی آنها در بافت شهری یا منطقه است.

▪ دوم_نقش وعملکرد این فضاها وویژگی هایی که آنها را از سایر عملکرد های شهری متمایز میکند

▪ سوم_ترکیب بندی وعناصر متشکله این فضاها (بیرونی)وارتباطات فضایی (درونی)آنها که شامل هر دو فرم وعملکرد است

▪ چهارم-خمیر یا مفهوم وروح طراحی فضا های نمایشگاهی

▪ پنجم_تاثیرات محیطی این فضا ها بر پیرامون وبستر خود

▪ ششم_تاثیرات فناوری جدید وبرتر در هر دوره در نقش وعملکرد طراحی وساخت این بناها

زمینه های تاریخی_اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی:

اصلی ترین نقش فضای نمایشگاهی این بود که آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در زمینه ی نوع مواد مصالح مصنوعات ومحصولات وتجهیزات صنعتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی در هر دوره به دست آمده است را برای تجارت واستفاده در اختیار بازار قراردهد.از این منظر طراحی وساخت یک فضای نمایشگاهی به عنوان اولین فرصت برا یتجلی بخشی به توان تکنولوژیک مطرح میشود.ومکانی برای بازتاب امکانات وتوان تکنولوژیک در تولید مواد ومصالح وشیوه های ساخت در خود این فضاها شکل میگیرد.این فرآیند کالبدی را فراهم میکند که مناسب ودر خور یافته های تکنولوژیک در سایر رشته های علمی وصنعتی باشد وآرمانشهر انسان تکنیک محور را متجلی سازد.

● اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی:

اهداف عمده وپایه ای در طراحی فضاهای نمایشگاهی رامیتوان به صورت زیر بیان کرد.نوآوری در مواد ومصالح ساخت -کاهش ماده ی ساختمانی وافزایش فضا با شیوه های مدرن وخلق آینده.این فضاها همواره مبتنی بر نوآوری هستند.تولید وارائه مواد ومصالح ساختمانی ارائه ی طراحی وشیوه ها وتکنیک ها ی ساختمانی خلق فرم های جدید معماری (که خود تابعی از امکانات تکنولوزیک)ونیز بهره برداری اقتصادی از فضا که از اهداف اصلی عملکردی این فضاست مواردی از این گونه نوآوری ها قلمداد میشوند.

● ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی:

فارغ از اینکه فضاهای نمایشگاهی در چه محیطی طراحی وساخته شده اند در سال های اولیه پیدایش وحتی در فر آیند توسعه ی فرم وعملکرد این فضاها میتوان برخی مشخصات بارز را استنتاج کرد:

۱) آینده محوری در برابر سنت گرایی

در طراحی معماری وساخت فضای نمایشگاهی نه تنها اصراری بر پیوند با گذشته دیده نمیشود که در تقابل باآن به صورت حریصانه ای آینده پردازی وسعی در نگاه وتکیه به آینده وواقعیت بخشی به آن دیده میشود .لذا در طراحی این فضاها یه طور فزاینده ای با سعی در کاهش توده وافزایش وانباشتگی فضا روبه رو هستیم.فضای مکانیکی سر پوشیده وسیعی که انسان در آن دستاوردهای تعکنولوژیک خود برای عدم وابستگی اش به طبیعت ویا برتری اش را برآن به نمایش میگذارد.

۲) تولید انبوه ومجموعه ای در برابر ساخت سنتی:

لوکوربوزیه در طراحی غرفه ی فرانسه در نمایشگاه سان فرانسیسکو ۱۹۳۴ با انتفاد از شیوه های سنتی ساختمان اظهار داشت :”نمایشگاه های قرن اخیر به سطح یک کعکاری غیر منطقی سقوط کردند به طوری که به بیننده تصور خیالی یک کاخ یا خانه ی واقعی را میدهند.ولی فکر میکنم که باید سنت نمایشگاه های قرن نوزدهم را دنبال کنیم (نمایشگاه آهن وشیشه)خلق یک فضای قابل نمایش که دعوت به تماشا بکند وهمزمان با ارضائ جمعیت احساس وهیجان معماری رانیز به آنها عرضه کند یا در حل مسائل نمایشگاه صداقت به کار رود.

موقتی در برابر دایمی بودن

برعکس ساختمان های رایج که برای اهداف دائمی ساخته میشوند.این نکته حائز اهمیت است که در طراحی این فضاها مسئله ی متحرک بودن وقابلیت جابجا یی نصب سریع وقابلیت جمع شدن وواسازی آن نقش اساسی ایفا میکند بنا بر این روش طراحی وفرم دهی این فضاها کاملا متفاوت ومتمایز از ساختمان های رایج است.

ساختمانهای نمایشگاهی تغییر پذیرند دارای مدولاسیون مشخص ودر بسیاری از موارد قابل تکثیرند.

میتوانند در زمینه های متفاوت سر همبندی شوند واز آنجا که ارتباط زیادی با بستر ندارند به جز فناوری ومهندسی تداعی کننده ی بوم فرهنگ ونظایر آن نیستند.اما به طرز واضح وروشنی بیانگر ونماینده ی مسائل اجتماعی محسوب میشوند وهر یک از جوامع غربی سعی در بازتاب ونمایش توانایی ها وبرتری های خود بر دیگران در زمینه کسب تکنولوژی دارند.

۳) تکنولوژی در برابر فرم:

در طراحی فضاهای نمایشگاهی محصولات ومصنوعات باقابلیت های بسیار محدودی از نظر شکل دهی وحالت پذیری همراهند. هنرکاردست روی آنها انجام پذیر نیست وبه صورت تولید انبوه از کارخانه به مقصد حمل میشود.

این محدودیت ها در دستاوردهای تکنولوژیک در ادامه خود توانایی طراح در طرحی وخلق فرم های جدید وبدیع را محدود مینماید.ودر بسیاری از مواقع به خلق فرم های تکراری ویکنواخت وتحمیلی منجر میشود.

۴) بروتالیزم در برابر آرامش بصری:

با توجه به صنعتی بودن عناصر سازندهی این فضاها ترکیب حجمی وفرم حاصله در فضای نمایشگاهی معمولا دارای روحیه خشن وخشکی است.از آنجا که دارای دوران اخیر شاهد غلبه ی صنعت وتکنولوژی بر طبیعت بوده است استاندارد شدن تولید وفرم مصالح به نوعی خداحافظی باطبیعت شمرده میشود.این امر مورد نکوهش برخی از معماران طبیعت قرار گرفت.راسکین این نوع طراحی را مترادف با غلبه ی مهندسی معماری خداحافظی باطبیعت وبه صدا درآوردن ناقوس مرگ هنر توصیف کرد.

اوج تکامل ایده ی انسان صنعتی از نظر خلق فضاهای مدرن وبریده از طبیعت رادر مرکز پمپیدو که در سال های هفتاد میلادی نه با هنر مندی به مفهوم کلاسیک آن که با صنعت گری وفن سالاری تمام طراحی وساخته شد میتوان مشاهده کرد